ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN 

 

 

 1. De goederen/diensten worden geleverd zoals omschreven op de factuur of in de bestelbon/offerte.  De koper dient de     geleverde goederen/diensten onmiddellijk na te zien. Eventuele klachten moeten uiterlijk binnen de 7 werkdagen na ontvangst schriftelijk, aangetekend en gemotiveerd worden overgemaakt.

 2. Alle op de website vermelde prijzen zijn bedragen in euro’s en inclusief BTW.
  Eventuele  foto’s zijn decoratief en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs. Kleuren kunnen licht    afwijken van de kleuren op de foto’s. Hoeve 27 is gerechtigd om – zonder opgave van redenen – bestellingen te weigeren.

 3. Voor wat betreft eventuele gebreken aan de geleverde goederen wordt toepassing gemaakt van de wet van 1 september 2004 betreffende de bescherming van de consument bij verkoop van consumptiegoederen.

 4. De goederen/diensten worden geleverd binnen de termijn zoals op de bestelbon/offerte vermeld, rekening houdend met de gebruikelijke tolerantie eigen aan de aard van de industrie of handel. Bij eventuele vertraging, tenzij die niet aan ons kan worden toegerekend, heeft de koper het recht de overeenkomst eenzijdig te ontbinden, na ons hiervoor in gebreke te hebben gesteld, en voor zover door ons geen nuttig gevolg werd gegeven aan deze ingebrekestelling binnen de 8 werkdagen na ontvangst.

 5. Behoudens andersluidende schriftelijke afspraak, gebeurt de levering bij de verkoper, behoudens en worden de goederen vervoerd op kosten en op risico van de koper. De geleverde koopwaar blijft eigendom van Hoeve 27 zolang de volledige prijs (hoofdsom, kosten en interesten) niet betaald is. De verkrijger draagt de risico’s vanaf de levering.

 6. Annulering van de bestelling is slechts mogelijk indien zij schriftelijk door de koper wordt gevraagd, uiterlijk binnen de 7 werkdagen na de bestelling, en voor zover zij schriftelijk door ons wordt bevestigd. 

 7. Onze leveringen/diensten zijn contant betaalbaar. Bij gehele of gedeeltelijke niet-betaling van de te betalen prijs op de vervaldag wordt van rechtswege en zonder ingebrekestelling de totaal te betalen prijs verhoogd met 12 % intrest per jaar en een schadebeding van 10% met een minimum van  5.00 euro, en worden tevens eventueel andere openstaande facturen onmiddellijk opeisbaar.

 8. Wanneer de koper de contractuele verplichtingen niet nakomt, houden wij ons het recht voor om, na ingebrekestelling, hetzij onze verplichtingen op te schorten, hetzij de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, indien op de ingebrekestelling geen of geen nuttig gevolg wordt gegeven binnen de acht werkdagen, onverminderd het recht op schadevergoeding.

 9. Partijen erkennen dat de nietigheid van één van de clausules uit de overeenkomst, niet de nietigheid van de hele overeenkomst met zich meebrengt. In dit geval verbinden partijen zich er toe de nietige clausule te vervangen door een rechtsgeldige clausule die zo dicht mogelijk bij de oorspronkelijke bedoeling van de partijen aanleunt.

 10. Het Belgisch recht is integraal van toepassing op de transacties tussen Hoeve 27 en de koper.

 11. Al onze overeenkomsten worden beheerst door de Rechtbank van Eerste aanleg of de Rechtbank van koophandel te Gent.

 12. Uw persoonsgegevens worden door Hoeve 27 , Nieuwkapellestraat 27, 8600 Oudekapelle - Diksmuide , BE 1002.757.294 verwerkt, voor    klantenbeheer op basis van de contractuele relatie als gevolg van uw bestelling/aankoop en voor direct marketing  (om u nieuwe producten of diensten aan te bieden) op basis van ons gerechtvaardigd belang om te ondernemen. Indien u niet wil dat wij uw gegevens verwerken met het oog op direct marketing, volstaat het ons dat mee te delen op hoeve27@outlook.be . Via dat adres kan u ook altijd vragen welke gegevens wij over u verwerken en ze verbeteren of laten wissen, of ze vragen over te dragen. Als u het niet eens bent met de manier waarop wij uw gegevens verwerken, kan u zich wenden tot de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (Drukpersstraat 35 te 1000 Brussel). Een meer uitgebreid overzicht van ons beleid op het vlak van gegevensverwerking vindt u op www.hoeve27.be